Ziekteverzuimverzekeringen en aanvullende WIA-verzekeringen

Als werkgever dient u goed te zorgen voor uw personeel. U moet als goed huisvader
handelen. Bij ziekte van uw personeel heeft u de verantwoordelijkheid tot loondoorbetaling
van twee jaar. Daarnaast dient u actief mee te werken aan eventuele re-integratie. Doet u dit
niet loopt u het risico het loon nog een jaar te moeten doorbetalen. Langdurig ziekteverzuim is
dus een probleem dat veel kanten heeft met grote financiële consequenties. Met een goede
ziekteverzuimverzekering en WIA-verzekering is uw bedrijf gedekt tegen de onaangename
financiële consequenties hiervan.

Verzekeringspakket afstemmen op uw onderneming

De risico’s van kort en langdurend verzuim zijn goed te verzekeren, zeker in combinatie met
een preventiebeleid, een goede begeleiding van zieke medewerkers en met
arbeidsomstandigheden die de risico’s van verzuim tot een minimum beperken. Maar als
werkgever heeft u een beperkte invloed op de persoonlijke levensstijl van de medewerkers en
de risico’s die sporten met zich meebrengen. Reden te meer dus om een verzekeringspakket af
te sluiten dat is afgestemd op uw onderneming, uw sociaal beleid en op de verzuimsituatie.

De dekking van verzekeringen bij ziekteverzuim

De verzekeringen voor ziekteverzuim die wij aanbieden zijn in ieder geval de gangbare
verzekeringen waarbij de verzekeraar ervoor zorgt dat het loon kan worden doorbetaald bij
verzuim. Met u als ondernemer worden per werknemer en ziektegeval afspraken gemaakt
over de termijn van het eigen risico. Daarnaast kan de verzekering geheel op uw
bedrijfssituatie worden afgestemd als we het verzuim in uw onderneming eerst goed onder de
loep hebben kunnen nemen, bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek.

WIA-verzekeringen

Als ondernemer heeft u ook te maken met de ingewikkelde Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen, de WIA. Die legt u de verplichting op om gedeeltelijk arbeidsongeschikte
medewerkers met aangepast werk weer op te nemen in het arbeidsproces. Als na twee jaar
blijkt dat de medewerker, ondanks alle inspanningen, zijn werk niet kan hervatten dan valt hij
onder de WIA. Zijn inkomen gaat er dan behoorlijk op achteruit en kan zelfs op bijstandsniveau
uitkomen. Een verzekering biedt een aantal mogelijkheden om dit risico te beperken. Die
mogelijkheden zijn een eenjarige of meerjarige compensatieverzekering, een basis WGA-
verzekering, een WGA-aanvullingsverzekering of een -excedentverzekering.

Advies op maat voor het verzuimbeleid

Langdurig ziekteverzuim en een volledige of beperkte re-integratie van medewerkers is een
ingewikkeld onderwerp met problemen die van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen. In een
persoonlijk gesprek kunnen we een analyse maken van het verzuimbeleid en de
verzuimsituatie bij uw onderneming. Gevolg door een advies over de verschillende
mogelijkheden van een verzuimverzekering. U hoeft alleen maar een afspraak te maken met
een van onze specialisten.