Category: Werknemers

Privéstress zorgt voor ziekteverzuim

Medewerkers die zich ziek melden, hebben niet altijd lichamelijke of psychische klachten. In veel gevallen is privéstress de boosdoener van het ziekteverzuim. Ruim 60 procent van de werkende Nederlanders liet de afgelopen vijf jaar weleens verstek gaan wegens problemen in de privésfeer. Dat blijkt uit een onderzoek dat arbodienst Zorg van de Zaak deze zomer publiceerde.

Bij privéstress gaat het bijvoorbeeld om een echtscheiding, financiële problemen, het overlijden van een dierbare, de drukte van het gezin of de zorg voor een oudere. Dit wordt ook wel ‘levensloopstress’ genoemd. Meer dan 80 procent van de werknemers heeft hier de afgelopen vijf jaar weleens mee te maken gehad. Medewerkers schamen zich soms om hun privésores op het werk te bespreken en melden zich ziek als ze het even niet meer aankunnen. Zo’n 30 procent van de werknemers bleef na de ziekmelding maximaal een week thuis. Bij 15 procent was er echter sprake van langer verzuim: werknemers bleven één tot twaalf maanden weg van hun werk.

Als werkgever heeft u de privéproblemen van uw personeel natuurlijk niet in de hand. Toch kunnen werkgevers vaker het gesprek aangaan met hun medewerkers, zeggen onderzoekers. Privéstress wordt zo eerder gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt. Werknemers moeten weten dat de deur voor hen openstaat. Als werkgever kunt u de financiële risico’s van langdurig ziekteverzuim verder beperken door het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering. Hiermee kunt u het loon doorbetalen, wat een wettelijke plicht is bij ziekte. Heeft u vragen over deze verzekering? Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren kunt u altijd aankloppen voor een vrijblijvende offerte.

Vakantiedagen: hoe zit het precies?

De temperaturen werken nog niet mee, maar de zomer is toch echt in zicht. Het is de tijd dat veel werknemers vakantiedagen opnemen. De meeste mensen zullen hun vakantieaanvragen al vroeg in het jaar hebben ingediend, al zijn er altijd personeelsleden die stug blijven doorwerken. Hoe zit het ook alweer met de vakantiedagen? Kuijs Reinder Kakes Verzekeren zet de belangrijkste regels op een rij.

 • Elke werknemer heeft wettelijk recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Dat is 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Als iemand 40 uur werkt, heeft hij recht op 160 uur vakantie, oftewel 20 dagen.
 • In een individuele arbeidsovereenkomst kunt u een hoger aantal vakantiedagen afspreken. Ook is dat vaak in een cao vastgelegd. Deze extra dagen worden ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen genoemd.
 • Een werknemer kan de wettelijke vakantiedagen 6 maanden in het nieuwe jaar meenemen. Dus niet-opgenomen vakantiedagen uit 2018 vervallen op 1 juli 2019. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.
 • Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De vakantiedagen kan de werknemer dan later opnemen.
 • Iemand met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof bouwt evengoed vakantie-uren op tijdens deze periode.
 • U kunt de aanvraag van vakantiedagen weigeren als de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Dat is bijvoorbeeld het geval als er niemand anders is om het werk te doen. In goed overleg met uw medewerkers komt u daar meestal wel uit.
 • Als u gebonden bent aan een cao, zijn werknemers soms verplicht om een vrije dag op te nemen. Dat geldt vaak voor de vrijdag na Hemelvaartsdag.

Wat verandert er voor ondernemers in 2019?

Wat verandert er voor ondernemers in 2019?

Het einde van het jaar is traditioneel de tijd om de balans op te maken, maar ook om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe jaar. Op 1 januari 2019 staat ondernemers weer enkele nieuwe wetten en regels te wachten. Kuijs Reinder Kakes Verzekeren heeft de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

 • Btw: het lage btw-tarief gaat vanaf 1 januari omhoog van 6 naar 9 procent. Dat geldt onder meer voor voedingsmiddelen, boeken en medicijnen. Ook bepaalde diensten, zoals van kappers, fietsenmakers en hotels, vallen onder het lage btw-tarief. Vergeet dit niet in uw boekhouding en op de facturen te verwerken.
 • Minimumloon: heeft u personeel? De bedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon gaan per 1 januari omhoog. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder met een volledig dienstverband stijgt naar € 1615,80 per maand.
 • Geboorteverlof: ook deze wijziging is belangrijk als u vaste medewerkers in dienst heeft. Vanaf 1 januari krijgt de partner van een vrouw die is bevallen, één week doorbetaald verlof. Nu is dat nog twee dagen. De werknemer mag het verlof binnen vier weken na de bevalling opnemen.
 • Aansprakelijkheid: ondernemers die aansprakelijk zijn voor een (dodelijk) ongeval van een werknemer, moeten voortaan ook een vergoeding uitkeren aan de naasten. Dit staat bekend als een ‘vergoeding voor affectieschade’. De vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000 en is afhankelijk van de situatie.
 • Energiebesparing: bedrijven die veel gas en elektriciteit verbruiken, moeten vanaf 1 januari verplicht melden welke maatregelen zij nemen om energie te besparen. Dat geldt bij een jaarlijks verbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 mᶾ

Ziekteverzuim schrikbarend hoog

Het ziekteverzuim is in jaren niet zo hoog geweest.

In het eerste kwartaal is het opgelopen tot 4,9 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek pas geleden. Het is liefst 15 jaar geleden dat we voor het laatst een hoger percentage hebben gezien. In het eerste kwartaal van 2003 bedroeg het ziekteverzuim 5,3 procent.

De meeste ziekmeldingen kwamen binnen in de gezondheidszorg en bij schoonmaakbedrijven: het verzuimpercentage lag daar op 6,5 procent. Ook in de industrie is het aan de hoge kant met 6,1 procent. In de landbouw, in de financiële sector en in de zakelijke dienstverlening meldden de minste werknemers zich ziek.

Griep en verkoudheid zijn de belangrijkste redenen voor mensen om zich ziek te melden, en Nederland had begin dit jaar te maken met een koude winter. Toch hoeven ondernemers niet lijdzaam toe te kijken als de temperatuur weer langzaam daalt. U kunt er best wat aan doen om griep en verkoudheid onder uw personeel te voorkomen. Zorg voor een goede conditie van uw werknemers, waardoor ze afweerstoffen aanmaken (biedt bijvoorbeeld een gratis abonnement aan voor de sportschool). Zorg voor frisse lucht in de werkomgeving en biedt werknemers voldoende drinkwater aan. Het drinken van water is belangrijk bij het voorkomen van griep en verkoudheid. En het kan geen kwaad gezond voedsel te serveren in de kantine.

Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren kunt u een ziekteverzuimverzekering afsluiten waarmee u zich indekt tegen onverwachte verzuimkosten. Bij ziekte van een werknemer dient u het loon gedurende twee jaar door te betalen. Met een ziekteverzuimverzekering hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. De verzekering wordt geheel op uw bedrijfssituatie afgestemd. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Weet u wat een werknemer kost?

Heeft u enig idee wat het kost om iemand in dienst te nemen?

 

Dat is veel meer dan u denkt! Vooral voor jonge ondernemers is het vaak schrikken als ze merken welke kosten er allemaal bijkomen, bleek onlangs uit een recent onderzoek* onder internet startups en groeiende ondernemingen.

Het is in de eerste plaats al lastig om het salaris te bepalen, vooral als een medewerker niet onder een cao valt. Daar komen de werkgeverslasten nog bij. Werkgevers zijn verplicht om zorg te dragen voor de premies werknemersverzekeringen, premies volksverzekeringen en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Deze verplichte lasten bedragen in de praktijk zo’n 30 procent van het bruto jaarsalaris. Ook dragen werkgevers mimimaal 8 procent van het brutosalaris af voor vakantiegeld. Verder krijgt u als werkgever te maken met een eventuele dertiende maand, pensioen, bonussen, opleidingskosten, kosten van de werkplek, laptop en telefoon, reiskosten en andere onkosten.

Ongeveer een derde van de jonge bedrijven is niet op de hoogte van de extra werkgeverskosten, zo wees het onderzoek uit. Als ondernemer is het raadzaam om alle kosten goed op een rij te zetten als u besluit iemand aan te nemen. Heeft u genoeg werk voor de werknemer om alle kosten terug te verdienen? Bereken welke omzet u moet behalen om een nieuw personeelslid te kunnen betalen.

*Het onderzoek is uitgevoerd door Enterprix, een bedrijf dat human resources-diensten levert aan startende ondernemers.

Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

Een jaar geleden ging de nieuwe Arbowet in. Sinds 1 juli 2017 gelden er nieuwe regels waardoor werknemers veiliger en gezonder moeten kunnen werken. Alle werkgevers in Nederland moeten aan de nieuwe wet voldoen, maar ze kregen wel een jaar de tijd om nieuwe afspraken te maken en de situatie in hun bedrijf aan te passen.

Op 1 juli 2018 is deze ‘proeftijd’ voorbij en moeten alle werkgevers de arbeidsomstandigheden op orde hebben. Nu kunnen er controles plaatsvinden en kan de Inspectie SZW boetes opleggen als u de regels niet naleeft. In het kort zetten we de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij, plus de bijbehorende boetes:

 • Basiscontract: het basiscontract vormt een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe Arbowet. Dit houdt in dat de werkgever verplicht is een overeenkomst af te sluiten met een arbodienstverlener. In het contract staan de rechten en plichten van de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Heeft u geen basiscontract, dan bedraagt de boete € 1500. Bij een incompleet contract riskeert u een boete van € 750.
 • Open spreekuur: elke werknemer heeft het recht de bedrijfsarts te bezoeken tijdens een open spreekuur. De werkgever dient het personeel daar ook op te wijzen. Gebeurt dit niet, dan bedraagt de boete € 1500.
 • Toegang werkvloer: de bedrijfsarts heeft het recht elke werkplek van het bedrijf te bezoeken. Mag dit niet, dan bedraagt de boete € 1500.
 • Second opinion: werknemers hebben het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts als ze twijfelen aan het oordeel van hun eigen bedrijfsarts. Zonder mogelijkheid tot een second opinion riskeert de werkgever een boete van € 1500.

Het is dus belangrijk aan de nieuwe regels te voldoen. Ook als u de boetes gemakkelijk kunt betalen, is het verstandig energie te steken in de gezondheid van uw personeel. De kosten van ziekteverzuim kunnen de uitgaven voor de boetes immers vele malen overtreffen.

Maak uw dak op tijd asbestvrij

Vanaf 2024 mag geen enkel dak in Nederland asbest bevatten.

 

U weet als geen ander dat u gebaat bent bij gezond personeel. Asbest is een van de risico’s waardoor uw werknemers ziek kunnen worden. Het gebruik van asbest is sinds 1994 verboden in Nederland, maar het gevaarlijke materiaal zit soms nog wel in daken verwerkt. Als daken verweren en contact hebben met de buitenlucht, kunnen vezels losraken, in de lucht terechtkomen en worden ingeademd. Nog steeds overlijden elk jaar zo’n duizend mensen aan de gevolgen van asbest.

De overheid heeft daarom een verbod ingesteld op asbestdaken. Vanaf 2024 mag geen enkel dak in Nederland asbest bevatten. Als u eigenaar bent van een kantoor- of bedrijfsgebouw, bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Vooral boerenbedrijven blijken vaak nog gebouwen en schuren te hebben met asbestdaken, waarbij het asbesthoudende materiaal zit verwerkt in golfplaten of dakleien. Ondernemers hoeven de kosten van asbestsanering niet helemaal zelf te dragen. De overheid heeft € 75 miljoen subsidie ter beschikking gesteld om vastgoedeigenaren te ondersteunen.

Begin tijdig met het verwijderen van asbest, want nu al is voorspeld dat 2024 voor veel eigenaren onhaalbaar is door het tekort aan gespecialiseerde asbestbedrijven die de daken kunnen opschonen. Met een tijdige asbestsanering loopt u geen risico op een boete of een strafrechtelijke vervolging. Maar u wilt natuurlijk ook uw personeel gezond houden en ziekteverzuim voorkomen. Wilt u daarover meer weten, dan kunt u altijd bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren aankloppen voor advies over uw verzuimbeleid.